پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی چوبی GT<500 و یا غیر چوبی کمتر از 150 تن  

راهنمای دریافت گواهینامه افسر دوم کشتی با ظرفیت  GT<500 

راهنمای دریافت گواهینامه افسر دوم کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص GT<500 تن سفرهای نزدیک به ساحل

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی کشتیهای GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل

 راهنمای دریافت گواهینامه قایقران  

 راهنمای دریافت تمدید کارت قایقران  

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی GT<500 

 راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی GT>500 (نامحدود)  

 

 

 

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی چوبی  GT<500  و یا غیرچوبی کمتر از 150تن

 

 

 

       شرایط ورود به دوره

  1- گواهینامه افسر دوم چوبی GT<500 وNCV

 

 2- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

 3- کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت

4- ملی کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه

1- کپی و اصل طی دوره فرماندهی کشتیهای با ظرفیت ناخالص چوبی کمتر از 500تن سفرهای نزدیک به ساحل

2- نامه انجام خدمات دریایی از شرکت تعاونی مبنی بر تجاری  بودن  شناور

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

4-کپی واصل  کارت ملی یا رسید کارت ملی

5-کپی واصل شناسنامه سجلی

6-کپی کلیه صفحات ممهور به مهر شناسنامه دریانوردی

7-کپی واصل گواهینامه شایستگی

8-کپی واصل گواهینامه های دوره ایمنی چهارگانه

9-به ازای هر آزمون(شفاهی و کتبی) فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درامد بندر

10-عکس 4×3 زمینه سفید 3 قطعه

11-تکمیل فرم درخواست گواهینامه و آزمون

12-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درآمد بندر

  

راهنمای دریافت گواهینامه افسر دوم کشتی با ظرفیت  GT<500 

 شرایط ورود به دوره

1- حداقل 18 سال سن

2-دارای گواهی سلامت پزشکی

3- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم(کلیه رشته ها)

 شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه

 1- کپی طی دوره افسر دوم 500>GT

2- نامه خدمات دریایی 36 ماهه تجاری

3- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر

4-کپی کارت ملی یا رسید کارت ملی

5-کپی شناسنامه سجلی صفحه اول

6-کپی واصل گواهینامه ایمنی چهارگانه-پیشرفته اطفاء حریق-کمکهای اولیه پزشکی

7- عکس 4×3 زمینه سفید 3 قطعه

8- تکمیل فرم درخواست وازمون

9- کپی گواهینامه مهارت ملوانی

10- کپی شناسنامه دریانوردی صفحه اول ، تا صفحه ای که مهر دارد

11-گواهی R.O.C یا GMDSS

12-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی

 

راهنمای دریافت گواهینامه افسر دوم کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص500 GT<  تن  سفرهای نزدیک به ساحل 

 

شرایط ورود به دوره

 

١- حداقل 18 سال سن

2- برخورداری از سلامت جسمی

3- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم(کلیه رشته ها) 

 شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه

 1-کپی واصل گواهینامه طی دوره افسر دوم کشتیهای چوبی با  GT<500 ، NCV

2- نامه تائید خدمات دریایی حداقل 12ماه

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

4-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

5-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول

6-کپی واصل گواهینامه مهارت ملوانی

 7- کپی کلیه صفحات ممهور به مهر شناسنامه دریانوردی

8- عکس 4×3 زمینه سفید 3 قطعه

10- تکمیل فرم درخواست و ازمون

12- کپی گواهینامه طی دوره چهارگانه

13- به ازاء هر درس(ناوبری -تعادل -شفاهی) فیش بانکی مبلغ 100000ریال بحساب شماره 21764544010040 سیبا بانکملی درامد بندر

15-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی

 

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی کشتیهای GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط ورود به دوره

 

1- گواهینامه افسر دوم کشتیها با GT<500 ، NCV

2-انجام خدمات دریائی حدقل به مدت 18 ماه با سمت افسر دوم برروی کشتیهای با GT<500 ،NCV

3-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (کلیه رشته ها)

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه

 1-کپی واصل طی دوره آموزشی فرمانده فلزی GT<500  ‏‏‏، NCV

 2- نامه خدمات دریایی18 ماهـــه از شرکت تجـاری ( نمایندگی کشتیرانی) یا شناور محل خدمت

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

4-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

5-کپی واصل شناسنامه سجلی

6- کپی کلیه صفحات ممهور به مهر شناسنامه دریانوردی

7-کپی واصل گواهینامه شایستگی

8-کپی واصل گواهینامه های ایمنی چهارگانه –پیشرفته اطفاء حریق - کمکهای اولیه پزشکی

9- به ازاء هر آزمون(شفاهی و ناوبری) فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درآمد بندر

11- عکس 4×3 زمینه سفید 3 قطعه

12- تکمیل فرم درخواست گواهینامه وازمون

13- گواهی طی دوره  R.O.C   یا GMDSS

14-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی

 

 شرایط ورود به دوره

1- حداقل 18 سال سن

2- برخورداری از سلامت جسمی

3- داشتن حداقل مدرک تحصیل پایان ابتدائی

4- دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر

 شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه

1- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

3-کپی واصل طی دوره آموزشی قایقران

4- عکس 4×3 زمینه سفید3 قطعه

5- تکمیل فرمدرخواست وآزمون 

6- کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول

7- فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی

 

  شرایط و مدارک لازم برای تمدید کارت قایقران

1- گواهی سلامت پزشکی معتبر (از دکتر شهرزاد راستخانه و  یا دکترحمید پوراسحق )در بندرانزلی)،(دکتر حسن بوستانی ) در رشت ، (دکتر پیروز دلاوری) در آستانه اشرفیه و (دکتر عادل عشایری) در بندر آستارا

2-فتوکپی کارت ملی و عکس 4*6 یک قطعه 

3- فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی

4- پر کردن فرم درخواست صدور پس از دانلود از سایت بصورت تایپی

 

 شرایط ورود به دوره

1-حداقل 18 سال سن

2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی

3-داشتن حداقل مدرک پایان ابتدائی

 شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه

 1- کپی واصل گواهینامه طی دوره ملوانی 

2- کپی و اصل کارت سلامت پزشکی معتبر

3-کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

4-کپی و اصل شناسنامه سجلی صفحه اول

5-عکس 4×3 زمینه سفید 3 قطعه

6- تکمیل فرم درخواست

7-جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی درامد بندر

 

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی GT>500(نامحدود)

شرایط ورود به دوره

1-حداقل 18 سال سن

2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی

3-داشتن حداقل مدرک پایان سوم راهنمایی

 شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه

1- کپی واصل گواهینامه طی دوره ملوانی نامحدود

2- کپی و اصل کارت سلامت پزشکی معتبر

3-کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

4-کپی و اصل شناسنامه سجلی صفحه اول

5- عکس 4×3 زمینه سفید 3 قطعه

6- تکمیل فرم ثبت نام

7-جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی

 

 
آدرس و تلفن تماس:
بندر انزلی - غازیان - انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (بایندر سابق) - اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان - ساختمان آموزش - بخش امتحانات و صدور گواهینامه های دریانوردی - قسمت صدور شناسنامه دریانوردی (اتاق شماره 1 )

پورتال بندر : http://anzaliport.pmo.ir

شماره تماس مستقیم:   آقای فلاح                             4492242 -013

 فاکس: 44994805-013
 مراجعه حضوری ارباب رجوع در روزهای شنبهٰ لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 15:30

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۶

اطلاعات بیشتر :

شرایط ورود به دوره کاربرمتورهای دریایی زیر750کیلووات

 

شرایط ورود به دوره کاربر موتور های دریایی زیر750 کیلووات

 1- دارای حداقل 18 سال سن

2-دارای حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی

3- دارای  گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل  مصوب سازمان

طول دوره168 ساعت

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه کاربر زیر 750 کیلووات

 1- دارای حداقل 18 سال سن

2- ارائه اصل وکپی حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی

3- ارائه اصل وکپی  گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل  مصوب سازمان

4-ارائه اصل وکپی گواهی طی دوره کاربر موتورهای دریایی زیر 750 کیلو وات از مراکز اموزشی مورد تایید  سازمان

5- ارائه کپی واصل شناسنامه سجلی وکارت ملی

6-  ارائه اصل وکپی گواهینامه ایمنی چهارگانه زیر500

7- موفقیت در آزمونهای شفاهی وعملی وآزمون کتبی(نمره قبولی60 میباشد)

8- عکس 4×6 زمینه سفید 1 قطعه

9- تکمیل فرم درخواست  صدور  وتکمیل  فرم شرکت در آزمونهای دریایی

10- به ازاء هر آزمون(موتور -شفاهی) فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی

11-جهت صدور گواهینامه فیش بانکی به مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درامد بندر

 

 

١- داشتن حداقل 18 سال سن

2- دارای  گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل  مصوب سازمان

3-داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه در یکی از رشته  های ریاضی-تجربی-مکانیک-برق

طول دوره 531ساعت

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه مهندس  سوم زیر 3000 کیلو وات

 1- دارای حداقل 18 سال سن

 2- ارائه اصل وکپی  گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل  مصوب سازمان

4-ارائه عکس 6*4 بازمینه سفید یک قطعه

3- اائه کپی واصل کارت ملی وشناسنامه سجل

4-ارائه گواهینامه جانبی ایمنی چهارگانه نامحدود-پیش رفته حریق نامحدود-کمکهای اولیه پزشکی نامحدود-شناور بقاء وقایقهای نجات به غیر ازقایقهای نجات تندرو نامحدود

5- تکمیل فرم درخواست صدور وفورم شرکت درآزمون

6- ارائه اصل وکپی حداقل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه در یکی از رشته  های ریاضی-تجربی-مکانیک-برق

8- به ازاء هر آزمون (تخصصی-عمومی-برق-وارشیتکت-شفاهی ) فیش بانکی به مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی بنام درامد بندر

 9-جهت صدور دفترچه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی بنام درامد بندر

 10-موفقیت در ازمونهای کتبی و شفاهی(تخصصی60-عمومی60-برق50-ارشیتکت50)

11-ارائه سابقه کار به مدت12 ماه به شرط پر کردن دفترچه کار آموزی ویا 36 ماه کارمستمردر روی واحدهای زیر 3000 که  حداقل 30 ماه در قسمت موتور خانه باشد

 

  

راهنمای شرکت در دوره افسر مهندس دوم کشتیهای با قدرت موتورکمتر از3000  سفرهای نزدیک به ساحل

 

1- داشتن حداقل 18 سال سن

2- داشتن گواهینامه مهندس سوم KW<3000 در شناورهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل

3- انجام خدمات دریایی به مدت18 ماه که از این مدت 6 ماه باید در سمت مسئول  نگهبان موتور خانه باشد

4-داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های ریاضی-تجربی-مکانیک-برق

5-داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

طول دوره 509 ساعت

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامهشایسته گی افسر مهندس دوم زیر 3000 کیلووات

1- کپی واصل گواهینامه طی دوره افسر مهندس دوم کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

2- نامه خدمات دریایی به مدت 18 ماه

3- ارائه کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

4-ارائه کپی کارت ملی وشناسنامه

6-ارائه اصل گواهینامه شایستگی مهندس سوم  <3000 KW  ، NCV

7- تکمیل فرم درخواست صدوروشرکت در  ازمون

8-ارائه گواهینامه جانبی(ایمنی چهارگانه بالای500-پیشرفته حریق بالای 500-کمکهای اولیه پزشکی بالای500- شناور بقاء وقایقهای نجات به غیر ازقایقهای نجات تندرو نامحدود)

9- عکس 4×6 زمینه سفید 1 قطعه

10- به ازای هر آزمون (تخصصی- عمومی-برق-ارشیتکت -شفاهی )فیش بانکی مبلغ 100000  ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی

 11-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی درامد بندر

12- انجام خدمات دریای پس از اخذ گواهی شایسته گی مهندس سوم به مدت 18 ماه –حداکثر خدمات دریایی مورد تایید خدماتی 25 درصد میباشد که باید 4برابر آن کار کرده باشد  برروی واحدهای خدماتی جمعا 4.5 ماه مباشداز18 ماه

                                     راهنمایی شرکت در دوره سر مهندس زیر 3000کیلووات

1-داشتن مدرک شایسته گی مهندس دوم زیر 3000 کیلووات

2- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

3-انجام خدمات دریایی پس از اخذ اولین گواهینامه شایستهگی به مدت 36 ماهکه از این مدت 6 ماه بایستس در سمت  مهندس دوم باشد

4- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های ریاضی-تجربی-مکانیک-برق

طول دوره 60  ساعت

شرایط و مدارک لازم جهت صدور گواهینامه شایسته گی  سر مهندس زیر 3000 کیلووات

1-دارای حداقل 25 سال سن

2- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر-عکس6*4 با زمینه سفید( جدید باشد)

3- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های ریاضی-تجربی-مکانیک-برق

4-ارائه گواهینامه طی دوره  سر مهندس زیر 3000کیلووات

5-ارائه سابقه کار به مدت 36 ماه پس از اخذ اولین گواهینامه شایستهگی که از این مدت 6 ماه باید در سمت افسر مهندس دوم باشد

سابقه کار خدماتی مورد تایید 25درصداز کل سابقه می باشد  البته باید 4برابر آن سابقه کار خدماتی داشته باشد

6-قبولی در ازمون شفاهی-عملی

7- به ازای هر آزمون (-شفاهی )فیش بانکی مبلغ 100000  ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی

8- جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی درامد بندر

آدرس و تلفن تماس:
بندر انزلی - غازیان - انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (بایندر سابق) - اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان - ساختمان آموزش - بخش امتحانات و صدور گواهینامه های دریانوردی - قسمت صدور شناسنامه دریانوردی (اتاق شماره 1 )

پورتال بندر : http://anzaliport.pmo.ir

شماره تماس مستقیم:   آقای فلاح                             3292242 -0181

 

 فاکس: 3224805-0181 
 مراجعه حضوری ارباب رجوع در روزهای شنبهٰ لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 15:30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای شرکت در دورهکمکهای اولیه پزشکی کمتر از ۵۰۰

 

  

۱- دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳-داشتن گواهینامه مهارت ایمنی چهار گانه زیر ۵۰۰

       طول دوره ۲۰ ساعت

                                 شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه کمکهای اولیه پزشکی

۱-ارائه گواهینامه طی دوره کمکهای اولیه زیر ٥٠٠ تن و ایمنی چهارگانه زیر ٥٠٠

۲- ارائه کپی واصل گواهی سلامت پزشکی

۳-عکس۴×۶ زمینه سفید ۱ قطعه

۴-ارائه کپی کارت ملی وشناسنامه

۵-تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه های دریا نوردی

۶- فیش بانکی۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ سیبا بانک ملی به حساب در امد بندر

 

  

راهنمای شرکت در دوره پیش رفته اطفای حریق کمتر از ۵۰۰

۱-حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳- داشتن گواهینامه مهارت ایمنی چهار گانه زیر ۵۰۰

طول دوره  ۳۰ ساعت

                            شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامهپیش رفته حریق کمتراز ۵۰۰

۱- ارائه گواهینامه طی دوره پیشرفته حریق کمتراز ٥٠٠ تن و ایمنی چهارگانه زیر ۵۰۰

۳- ارائه کپی واصل گواهی سلامت پزشکی

۴-کپی کارت ملی و شناسنامه

۵- عکس ۴×۶ زمینه سفید۱ قطعه

۶-تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه دریا نوردی

۷- ارائه اصل گواهی طی دوره پیش رفته حریق کمتراز۵۰۰صادر شده از سوی شرکتهای معتبر آموزشی

۸-رسید بانکی بهنسبت صدور ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ به حساب درآمد بندر(بانک ملی)

 

 

 

 

 

شرایط ورود به دوره:

۱-حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

                          طول دوره ۷۰ ساعت می باشد

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامهایمنی چهار گانه زیر ۵۰۰

۱- کپی واصل گواهینامه طی دوره ایمنی چهارگانه زیر ٥٠٠

۲- کپی واصل گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳-کپی واصل کارت ملی وشناسنامه

۴-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول

۵- عکس ۴×۶زمینه سفید ۱ قطعه

۷- تکمیل فرم درخواست گواهینامه های دریانوردی

۸- جهت صدور فیش بانکی مبلغ۱۰۰۰۰۰ریال به حساب شماره۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ سیبا بانک ملی بنام درامد بندر

 

 

                                    راهنمای شرکت در دوره ایمنی چهار گانه بالای ۵۰۰

۱-حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳-داشتن حداقل مدرک پایان سوم راهنمایی

                                        طول دوره ۸۰ ساعت میباشد

                                  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامهایمنی چهارگانه زیر ۵۰۰

۱- حداقل ۱۸ سال سن

۲- عکس ۴×۶زمینه سفید۱ قطعه

۳-کپی کارت ملیو شناسنامه

۴- ارائه گواهی  طی دوره ایمنی چهار گانه بالای ۵۰۰ از مراکز اموزشی مورد تایید سازمان

۵-تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه دریانوردی

۶-رسید بانکی بهنسبت صدور ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ به حساب درآمد بندر(بانک ملی)

راهنمای شرکت در دورهکمکهای اولیه پزشکی کمتر از ۵۰۰

 

۱- دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳-داشتن گواهینامه مهارت ایمنی چهار گانه زیر ۵۰۰

       طول دوره ۲۰ ساعت

                                 شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه کمکهای اولیه پزشکی

۱-ارائه گواهینامه طی دوره کمکهای اولیه زیر ٥٠٠ تن و ایمنی چهارگانه زیر ٥٠٠

۲- ارائه کپی واصل گواهی سلامت پزشکی

۳-عکس۴×۶ زمینه سفید ۱ قطعه

۴-ارائه کپی کارت ملی وشناسنامه

۵-تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه های دریا نوردی

۶- فیش بانکی۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ سیبا بانک ملی به حساب در امد بندر

۷- فیش بانکی به مبلغ ۸۰۰۰ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۲۰۰۲ سیبا بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

  

راهنمای شرکت در دوره پیش رفته اطفای حریق کمتر از ۵۰۰

۱-حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳- داشتن گواهینامه مهارت ایمنی چهار گانه زیر ۵۰۰

طول دوره  ۳۰ ساعت

                            شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامهپیش رفته حریق کمتراز ۵۰۰

۱- ارائه گواهینامه طی دوره پیشرفته حریق کمتراز ٥٠٠ تن و ایمنی چهارگانه زیر ۵۰۰

۳- ارائه کپی واصل گواهی سلامت پزشکی

۴-کپی کارت ملی و شناسنامه

۵- عکس ۴×۶ زمینه سفید۱ قطعه

۶-تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه دریا نوردی

۷- ارائه اصل گواهی طی دوره پیش رفته حریق کمتراز۵۰۰صادر شده از سوی شرکتهای معتبر آموزشی

۸-رسید بانکی بهنسبت صدور ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ به حساب درآمد بندر(بانک ملی)

۸- فیش بانکی به مبلغ ۸۰۰۰ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۲۰۰۲ سیبا بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

راهنمای شرکت در دوره ایمنی چهار گانه زیر ۵۰۰

 

شرایط ورود به دوره:

۱-حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

                          طول دوره ۷۰ ساعت می باشد

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامهایمنی چهار گانه زیر ۵۰۰

۱- کپی واصل گواهینامه طی دوره ایمنی چهارگانه زیر ٥٠٠

۲- کپی واصل گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳-کپی واصل کارت ملی وشناسنامه

۴-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول

۵- عکس ۴×۶زمینه سفید ۱ قطعه

۷- تکمیل فرم درخواست گواهینامه های دریانوردی

۸- جهت صدور فیش بانکی مبلغ۱۰۰۰۰۰ریال به حساب شماره۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ سیبا بانک ملی بنام درامد بندر

۱۰- فیش بانکی به مبلغ ۸۰۰۰ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۲۰۰۲ سیبا بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 

                                    راهنمای شرکت در دوره ایمنی چهار گانه بالای ۵۰۰

۱-حداقل ۱۸ سال سن

۲- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

۳-داشتن حداقل مدرک پایان سوم راهنمایی

                                        طول دوره ۸۰ ساعت میباشد

                                  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامهایمنی چهارگانه زیر ۵۰۰

۱- حداقل ۱۸ سال سن

۲- عکس ۴×۶زمینه سفید۱ قطعه

۳-کپی کارت ملیو شناسنامه

۴- ارائه گواهی  طی دوره ایمنی چهار گانه بالای ۵۰۰ از مراکز اموزشی مورد تایید سازمان

۵-تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه دریانوردی

۶-رسید بانکی بهنسبت صدور ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۱۰۰۴ به حساب درآمد بندر(بانک ملی)

۷- فیش بانکی به مبلغ ۸۰۰۰ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۴۴۰۲۰۰۲ سیبا بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 آدرس و تلفن تماس:
بندر انزلی - غازیان - انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (بایندر سابق) - اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان - ساختمان آموزش - بخش امتحانات و صدور گواهینامه های دریانوردی - قسمت صدور شناسنامه دریانوردی (اتاق شماره ۱ )

پورتال بندر : http://anzaliport.pmo.ir
شماره تماس مستقیم:   آقای فلاح                             ۴۴۴۵۹۲۴۲ -۰۱۳

 فاکس: ۴۴۴۵۹۸۰۵-۰۱۳

 

مراجعه حضوری ارباب رجوع در روزهای شنبهٰ لغایت چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰

 

   

 

 

راهنمای شرکت در دوره ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر

      

شرایط ورود به دوره

داشتن حداقل 18 سال

انجام خدمات دریایی بر روی شناورهای صیادی به مدت حداقل 6 ماه

دارا بودن حداقل مدرک پایان دوره ابتدائی یا گواهینامه تکمیلی نهضت سواد آموزی

داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

     

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه ناخدای زیر 12 متر

کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

کپی واصل طی دوره آموزشی ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

نامه خدمات دریایی از شیلات

عکس 4×3 زمینه سفید3 قطعه

              تکمیل فرم درخواست وازمون 

                کپی شناسنامه سجلی صفحه اول

فیش بانکی به مبلغ  100000 ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی به ازای هر آزمون شفاهی 

  جهت صدور گواهینامه صیادی فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176454401004 سیبا نزد بانک ملی

 

 

آدرس و تلفن تماس:
بندر انزلی - غازیان - انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (بایندر سابق) - اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان - ساختمان آموزش - بخش امتحانات و صدور گواهینامه های دریانوردی - قسمت صدور شناسنامه دریانوردی (اتاق شماره 1 )

پورتال بندر : http://anzaliport.pmo.ir
شماره تماس مستقیم:   آقای فلاح                             44459242 -013

 فاکس: 44459805-013

 

مراجعه حضوری ارباب رجوع در روزهای شنبهٰ لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 15:30