جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 

لیست مراکز آموزشی استان گیلان

شرکت خزر آموز بندر:

بندر انزلی-غازیان-بلوار آیت اله پیشوایی-خیابان کاج

تلفن: 43440050-52- 43423989 -  43434431

فاکس: 01344434430

 

شرکت موج آبی اروند:

بندر انزلی-خیابان ناصر خصرو-سی متری -روبروی دانشکده پزشکی  تلفن: 44548588-44527033

فاکس: 01344548588