سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

لیست مراکز آموزشی استان گیلان

 

لیست مراکز آموزشی استان گیلان

 

مرکز آموزش دریانوردی خزر آموز بندر:

آدرس:                       بندر انزلی، غازیان، بلوار آیت الله پیشوایی، خیابان کاج

شماره تماس:             ۰۱۳,۴۳۴۴,۰۰۵۰‬ ، ۰۱۳,۴۳۴۴,۰۰۵۱ ، ۰۱۳,۴۳۴۴,۰۰۵۲ ، ۰۱۳,۴۳۴۲,۳۹۸۹ ، ۰۱۳,۴۳۴۳,۴۴۳۱‬

دورنگار:                      ۰۱۳,۴۴۴۳,۴۴۳۰

ایمیل:                         khabco@yahoo.com

وب سایت:                   www.khabco.ir

 

 

مرکز آموزش دریانوردی موج آبی اروند:

آدرس:                       بندر انزلی،خیابان ناصر خسرو، سی متری،روبروی دانشکده پزشکی

 شماره تماس:            ۰۱۳,۴۴۵۴,۸۵۸۸ - ۰۱۳,۴۴۵۲,۷۰۳۳

دورنگار:                      ۰۱۳,۴۴۵۴,۸۵۸۸

ایمیل:                        samojabi@gmail.com

وب سایت:                  info@mojabico.com