چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
آیا ارائه خدمات دریایی به صورت نامه کتبی از طرف شرکت یا به صورت درج در شناسنامه دریانوردی هریک به تنهایی کافی است؟

 درصورتی که خدمات دریایی ارائه شده درشناسنامه دریانوردی مربوط به شناورهای شناخته شده باشندنیازی به نامه کتبی ازشرکت نیست امادرسایرمواردی که مشخصات شناورهای ثبت شده دقیقا نشاندهنده نوع فعالیت اعم ازتجاری یاخدماتی بودن آن نبوده ونتوان نوع خدمات ارائه شده راباگواهینامه دریانوردانطباق داد،نامه کتبی شرکت الزامی است.

آیا داشتن همزمان سمت های مختلف دریانوردی (عرشه و موتور) در یک گواهینامه شایستگی امکان پذیر است؟

بله.هردریانوردی میتواند یک سمت دررده عرشه ویک سمت دررده موتورداشته باشد.امانمی تواند دوسمت دریک رده داشته باشد.

آیا گواهینامه طی دور ه های جانبی دریانوردی در خارج از کشور ایران مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می باشد؟

گواهی طی دوره های آموزش جانبی، خارج از کشور بر اساس استانداردها و قوانین و مقررات آن کشور صادر شده و مورد قبول و تایید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

 

از کجا می توان دفترچه کارآموزی را تهیه کرد؟

دفترچه کار آموزی را با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید سازمان بنادرودریانوردی می توان تهیه نمود.دراستان گیلان شرکت خزرآموزبندرمعرفی شده است.

 

چه مدارکی مورد نیاز آزمونهای دریانوردی می باشد؟

 برای مشاهده مدارک مورد نیاز شرکت در آزمونهای دریانوردی می توانید به آدرس سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان قسمت امتحانات وصدورگواهینامه های دریانوردی رفته و سپس در قسمت گواهینامه های دریانوردی بر روی گزینه یا سمت مورد نظر کلیک نمایید .

چگونه می توان گواهینامه شایستگی،کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی خود را تمدید کرد؟

 مدارک و شرایط مورد نیاز تمدید یا تجدید هر یک از اسناد مورد نیاز را می توان با مراجعه به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان قسمت امتحانات وصدورگواهینامه های دریانوردی تهیه نمایید.

در صورت مفقود شدن گواهینامه شایستگی ، کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی چگونه اقدام نمائیم؟

 در صورت مفقود شدن هر یک از مدارک دریانوردی به اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان قسمت امتحانات و صدورگواهینامه های دریانوردی مراجعه نموده، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرده و جهت سپردن تعهد محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه سوء استفاده احتمالی و عودت مدرک مورد نظر در صورت پیدا شدن، به یکی از دفترخانه اسناد رسمی رفته و پس از تاییدفرم مربوطه، آن را به اداره امتحانات ارائه داده، اداره امتحانات جهت متقاضی گواهی مفقود شدن مدرک را صادر کرده و پس از گذشت 2 ماه مبادرت به صدور المثنی می نماید.

آیا در صورتیکه حداکثر یک ماه خدمت دریائی کسر داشته باشیم می توان در آزمون شرکت نمود؟

 بلی، حداکثریک ماه کسری سابقه دریانوردی موردقبول واقع گردیده ومتقاضی می توانددردوره مربوطه وآزمون آن شرکت نمایداما صدورگواهینامه وتحویل آن به دریانوردمنوط به سپری کردن کسری می باشد .

آیا می توان دوره های آموزش مورد نیاز یک سمت دریانوردی را در خارج از استان گیلان طی نموده و در آزمونهای استان گیلان شرکت نمائیم؟

 بلی، کلیه دوره های آموزشی طی شده در مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی درسراسرکشور جهت شرکت در آزمون قابل قبول می باشد.بایدتوجه داشته باشیدکه اعتبارگواهینامه های طی دوره فقط شش ماه بوده وپس ازسپری شدن این موعددیگرنمیتوان براساس آن آزمونی گرفته ویاگواهینامه ای صادرشود.

هزینه های مورد نیاز هریک از سمت های دریانوردی چقدر است؟

هزینه شرکت در آزمون و صدور هریک از گواهینامه های دریانوردی، کارت مهارت، کارتهای صیادی، کارتهای جانبی و شناسنامه دریانوردی قابل مشاهده در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان قسمت امتحانات وصدور گواهینامه های دریانوردی می باشد. همچنین جهت اطلاع از هزینه های دوره های آموزشی مورد نیاز آزمون ،به مراکز و مؤسسات آموزش دریاوردی مورد تایید مراجعه نمایید.

 

در صورت مردودی در آزمون مربوطه (کتبی یاشفاهی) چقدر طول می کشد مجددآ در آزمون شرکت نمائیم؟

متقاضی میتوانددرآزمون مرحله بعدی براساس جدول زمان بندی برگزاری آزمون شرکت نماید.مسلما هزینه آزمون مجدد ازوی اخذخواهدشد.

 

آیا می توان با گواهینامه شایستگی که در خارج از کشور ایران دریافت کرده ایم برروی شناورهای جمهوری اسلامی ایران فعالت نمائیم؟

فعالیت بر روی کشتیهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه شایستگی صادر از سایر کشورها منوط به دریافت سند شناسایی فقط برای گواهینامه های شایستگی معتبر از طرف کشورهای متعاهد با کشور ایران بر اساس مفادکنوانسیون STCW 95  می باشد. 

جهت اطلاع از نتیجه آزمون به کجا باید مراجعه نمائیم؟

 جهت دریافت نتیجه آزمون هر دوره به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان قسمت امتحانات وصدور گواهینامه های دریانوردی، قسمت آزمونها مراجعه نموده و مشاهده نمائید.

چگونه می توان درخواست کارت مهارت ، گواهینامه شایستگی و شناسنامه دریانوردی نمائیم؟

 درخواست کارت مهارت و گواهینامه شایستگی با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی انجام می شود.متقاضیانی که فارغ التحصیل یکی ازرشته های مرتبط دریانوردی درمقطع دیپلم وفوق دیپلم میباشندبایدبرای اولین بارجهت گرفتن گواهینامه دریانوردی وشناسنامه دریانوردی به سازمان مرکزی(تهران)مراجعه نمایند.اطلاعات بیشترومدارک موردنیازدرسایت سازمان بنادرودریانوردی به آدرسwww.pmo.ir  قابل مشاهده می باشد.

جهت طی دوره های آموزش رشته های موتور، صیادی و جانبی به کدام مؤسسات آموزشی می توان مراجعه کرد؟

جهت طی دوره های آموزشی می توان به یکی از مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید سازمان بنادرودریانوردوردی مراجعه نمود.

آیا تطبیق فرمانده شناورهای چوبی به فرمانده شناور فلزی امکان پذیر است؟

 خیر، طبق قوانین و دستوالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد. 

آیا تطبیق افسر دوم چوبی به افسر دوم فلزی امکان پذیر است ؟

 خیر، امکان پذیر نمی باشد.

آیا می توان با داشتن کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی عرشه کارت صیادی دریافت نمود؟

1-      با داشتن کارت مهارت ملوانی (GT<500) و ارائه گواهی یک سال خدمت دریایی با سمت ملوانی، در صورتی که حداقل یک سال از تاریخ صدور شناسنامه دریانوردی گذشته باشد متقاضی می تواند با ارائه کلیه مدارک مورد نیاز به اداره امتحانات کارت ملوان صیاد درجه 2 دریافت نماید.

2-      در صورت داشتن گواهینامه شایستگی افسر دومی و رده بالاتر (GT<500) متقاضی میتواند کارت قایق ران تفریحی دریافت نماید.

3-       با داشتن گواهینامه شایستگی فرمانده فلزی یا فرمانده چوبی (GT<550) و ارائه گواهی حداقل یک سال خدمت دریایی بر روی شناورهای صیادی تایید شده اداره کل شیلات استان، دریافت کارت ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کمتر از 12 متر یا 24 متر امکان پذیر می باشد.   

آیا تطبیق سمت های شناورهای صیادی به سمت های رشته عرشه امکان پذیر است؟

بلی، فقط با داشتن ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کتر از 24 متر، متقاضی می تواند بدون گواهی طی دوره آموزش افسردوم چوبی در آزمون سمت افسر دوم چوبی (GT<500) شرکت نماید.

دلیل برگزاری کمیسیون پزشکی چه می باشد و چه کسانی در کمیسیون پزشکی شرکت می کنند؟

دلیل برگزاری کمیسیون، مطرح نمودن مسائل افرادی است که جهت دریافت کارت سلامت با مشکل مواجه شده اند و متقاضیان با مراجعه به پزشک معتمد و گرفتن معرفی نامه ازوی به اداره امتحانات مراجعه نموده و تاریخ حضور در کمسیون به آنها اعلام خواهد شد.

 

نحوه دریافت کارت سلامت چگونه می باشد؟

متقاضیان میتوانند بامراجعه به یکی ازپزشکان معتمد سازمان بنادرودریانوردی  وپس ازطی مراحل معاینات وآزمایشات پزشکی نسبت به دریافت کارت سلامت اقدام نمایند.

ارائه گواهی طی دوره های آموزش دریانوردی صادره توسط مراکز و مؤسسات آموزشی به اداره امتحانات وصدورگواهینامه های دریانوردی حداکثر پس از چه مدت قابل قبول می باشد؟

 مدت زمان ارائه گواهی طی دوره آموزش به اداره امتحانات جهت تایید، از تاریخ پایان دوره برای گواهینامه های جانبی حداکثر 3 ماه و جهت گواهینامه های اصلی حداکثر 6 ماه  می باشد.

شرایط تدریس در مؤسسات آموزشی چگونه می باشد؟

متقاضی مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و به مؤسسات آموزشی ارائه نموده و مدارک متقاضی جهت بررسی کارشناسی و اعطاء مجوز از طریق مؤسسات آموزشی به اداره امتحانات تحویل داده خواهد شد.