سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

مهندسی سواحل و بنادر

link  link
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

زمینه های فعالیت اداره مهندسی سواحل و بنادر

زمینه های فعالیت اداره مهندسی سواحل و بنادر\

 پرورش ماهی در قفس

مجوز بهره برداری

 

 

 

مجوز ساخت

 

 

موافقت نامه

 

تعهد نامه

تعهدنامه بهره برداری

 

 

تعهد نامه ساخت

تعهد نامه سکو-اسکله تفریحی

 

 

  تمدید مجوز بهره برداری

دستورالعمل ها

 طرح ها

 کارگاه های سنتی

بهره برداری

 

ساخت

موافت اولیه

 

 

مجوز بهره برداری

فاقد مجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجوزساخت

 

 

 

 

 

موافقت اولیه