سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

مزایده فروش حدود 500000 کیلو (500 تن) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

7/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مزایده فروش حدود 500000 کیلو (500 تن) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه جام جم

۲۴ مهر ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

300000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه دریافت اسناد به دو روش: الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – ساختمان مرکزی – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی به شماره حساب سیبا 2176455412006 به مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های:www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. شماره تماس: 3213470-32123153 – 32123221 – 076

پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

1

نام سازمان مزایده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مزایده :

 فروش حدود 500000 کیلو (500 تن) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی به شرح اسناد مزایده

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 24/7/95 لغایت 3/8/95 به مدت 10 روز

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ،  اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس : 32123470- 32123153–32123221– 076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد:

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات:

1- مهلت تحویل اسناد از تاریخ 4/8/95 لغایت 15/8/95 ساعت 15:00

2- بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

تضمین ارجاع کار (تضمین شرکت در مزایده) : مبلغ 000/000/125 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

8

زمان و محل بازگشایی پاکات:

تاریخ 16/8/95 ساعت 10:00 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* توجه 1 : هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

9

* توجه 2 : مزایده گران محترم با توجه به اصلاحیه ای که در میزان آهن آلات اسقاطی ایجاد شده است لذا به 500000 کیلو (۵۰۰ تن) تن تغییر پیدا کرد. 

 

اسناد مزایده :

 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده فروش حدود 500000 کیلو (500 تن) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

7/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه دریافت اسناد به دو روش: الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – ساختمان مرکزی – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی به شماره حساب سیبا 2176455412006 به مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های:www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. شماره تماس: 3213470-32123153 – 32123221 – 076

اطلاعات تکمیلی


۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه جام جم

۲۴ مهر ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مزایده فروش حدود 500000 کیلو (500 تن) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

1

نام سازمان مزایده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مزایده :

 فروش حدود 500000 کیلو (500 تن) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی به شرح اسناد مزایده

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 24/7/95 لغایت 3/8/95 به مدت 10 روز

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ،  اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس : 32123470- 32123153–32123221– 076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد:

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات:

1- مهلت تحویل اسناد از تاریخ 4/8/95 لغایت 15/8/95 ساعت 15:00

2- بندرعباس- مجتمع بندري شهید رجایی - ساختمان مرکزی – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

تضمین ارجاع کار (تضمین شرکت در مزایده) : مبلغ 000/000/125 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

8

زمان و محل بازگشایی پاکات:

تاریخ 16/8/95 ساعت 10:00 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* توجه 1 : هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

9

* توجه 2 : مزایده گران محترم با توجه به اصلاحیه ای که در میزان آهن آلات اسقاطی ایجاد شده است لذا به 500000 کیلو (۵۰۰ تن) تن تغییر پیدا کرد. 

 

اسناد مزایده :

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.