دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا

استعلام ارزیابی کیفی

95/10

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا

ریال

داخلی

عادی

استان: مازندران, شهر: بهشهر
دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

01134623001

01134623006

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا

استعلام ارزیابی کیفی

95/10

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

استان: مازندران, شهر: بهشهر
دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

01134623001

01134623006

0 تومان

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا
اطلاعات اسناد