سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

مزایده فروش 13 دستگاه خودرو شامل انواع سواری، وانت، ون و کامیون مستعمل قابل تبدیل به شماره گذاری

مزایده

9/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مزایده فروش 13 دستگاه خودرو شامل انواع سواری، وانت، ون و کامیون مستعمل قابل تبدیل به شماره گذاری

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه ایران

۲۹ آبان ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

۲۹ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

300000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس : 32123466-32123153 – 32123221 – 076

پروین عبدالهی

07632123407

06732123221

1

نام سازمان مزایده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مزایده :

 فروش 13 دستگاه خودرو شامل انواع سواری، وانت، ون و کامیون مستعمل قابل تبدیل به شماره گذاری،  به شرح اسناد مزایده

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ انتشار آگهی لغایت 95/9/6

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ،  اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس : 32123466-32123153 – 32123221 – 076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

1- مهلت تحویل اسناد از تاریخ 95/9/7 لغایت 95/9/16 ساعت15:00

2- بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

تضمین ارجاع کار(تضمین شرکت در مزایده) : به شرح پیوست شماره 5 اسناد مزایده عمومی به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 95/9/17 ساعت 10:00 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

9

اسناد مزایده :

 

 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده فروش 13 دستگاه خودرو شامل انواع سواری، وانت، ون و کامیون مستعمل قابل تبدیل به شماره گذاری

مزایده

9/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲۹ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس : 32123466-32123153 – 32123221 – 076

اطلاعات تکمیلی


۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه ایران

۲۹ آبان ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

06732123221

0 تومان

مزایده فروش 13 دستگاه خودرو شامل انواع سواری، وانت، ون و کامیون مستعمل قابل تبدیل به شماره گذاری

1

نام سازمان مزایده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مزایده :

 فروش 13 دستگاه خودرو شامل انواع سواری، وانت، ون و کامیون مستعمل قابل تبدیل به شماره گذاری،  به شرح اسناد مزایده

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ انتشار آگهی لغایت 95/9/6

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ،  اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس : 32123466-32123153 – 32123221 – 076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

1- مهلت تحویل اسناد از تاریخ 95/9/7 لغایت 95/9/16 ساعت15:00

2- بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

تضمین ارجاع کار(تضمین شرکت در مزایده) : به شرح پیوست شماره 5 اسناد مزایده عمومی به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 95/9/17 ساعت 10:00 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

9

اسناد مزایده :

 

 
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.