دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

انجام تعمیرات اساسی و تامین قطعات و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه اداره کل

مناقصه

17/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه انجام تعمیرات اساسی و تامین قطعات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز شبکه کابل مسی و مانیتورینگ و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه اداره کل

۱۸ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه اطلاعات

۲۹ آذر ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۸ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

300000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس: 32123178- 076 و 32122530- 076 فاکس:32123221 -076

پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

    انجام تعمیرات اساسی و تامین قطعات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز شبکه کابل مسی و مانیتورینگ و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه اداره کل به شرح اسناد مناقصه

 

شرایط اختصاصی :

1- دارا بودن سوابق کاری و  مشابه در 5 سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی

2- داشتن توانایی مالی و فنی 

3- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

 

3

مهلت خرید اسناد: مهلت خرید اسناد از تاریخ 29/9/95 لغایت 8/10/95 به مدت 10 روز

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس: 32123178- 076 و 32122530- 076  فاکس:32123221 -076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

الف) مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 95/10/18

ب) محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی اداره کل - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه) : 450ر000ر000 ریال واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

ساعت 00 : 10 روز یکشنبه مورخ 95/10/19 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

9

اسناد مناقصه :

 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام تعمیرات اساسی و تامین قطعات و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه اداره کل

مناقصه

17/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۸ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس: 32123178- 076 و 32122530- 076 فاکس:32123221 -076

اطلاعات تکمیلی


۱۸ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه اطلاعات

۲۹ آذر ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه انجام تعمیرات اساسی و تامین قطعات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز شبکه کابل مسی و مانیتورینگ و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه اداره کل

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

    انجام تعمیرات اساسی و تامین قطعات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز شبکه کابل مسی و مانیتورینگ و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه اداره کل به شرح اسناد مناقصه

 

شرایط اختصاصی :

1- دارا بودن سوابق کاری و  مشابه در 5 سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی

2- داشتن توانایی مالی و فنی 

3- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

 

3

مهلت خرید اسناد: مهلت خرید اسناد از تاریخ 29/9/95 لغایت 8/10/95 به مدت 10 روز

4

محل خرید حضوري اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس: 32123178- 076 و 32122530- 076  فاکس:32123221 -076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

الف) مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 95/10/18

ب) محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی اداره کل - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه) : 450ر000ر000 ریال واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

ساعت 00 : 10 روز یکشنبه مورخ 95/10/19 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

9

اسناد مناقصه :

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.