دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی (SAN) و ... راه اندازی تجهیزات

مناقصه

22/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی (SAN) سرور تجهیزات شبکه فعال، غیر فعال و نصب و راه اندازی تجهیزات

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه کار و کارگر

۶ بهمن ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

300000 ریال

استان: هرمزگان, شهر:
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس: 32123153-32123263-076 فاکس:32123221 -076

پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

    خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی (SAN) سرور تجهیزات شبکه فعال، غیر فعال و نصب و راه اندازی تجهیزات، به شرح اسناد مناقصه

 

شرایط اختصاصی :

1- دارا بودن سوابق کاری و مشابه در پنج سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی

2- داشتن توانایی مالی و فنی

3- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

4- دارا بودن رتبه شورای عالی انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه و مخابراتی(رتبه 3 حداقل) و خدمات پشتیبانی(رتبه حداقل 3)

 

3

مهلت خرید اسناد: مهلت خرید اسناد از تاریخ 95/11/06  لغایت 95/11/15

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس: 32123153-32123263-076   فاکس:32123221 -076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

الف) از تاریخ 95/11/16  لغایت 95/11/25  ساعت: 15:00

ب) محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی اداره کل - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه) : 000ر000ر750 ریال واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

مورخ 95/11/26 ساعت 00 : 10 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

9

اسناد مناقصه :

 
 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی (SAN) و ... راه اندازی تجهیزات

مناقصه

22/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر:
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس: 32123153-32123263-076 فاکس:32123221 -076

اطلاعات تکمیلی


۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

روزنامه کار و کارگر

۶ بهمن ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی (SAN) سرور تجهیزات شبکه فعال، غیر فعال و نصب و راه اندازی تجهیزات

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

    خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی (SAN) سرور تجهیزات شبکه فعال، غیر فعال و نصب و راه اندازی تجهیزات، به شرح اسناد مناقصه

 

شرایط اختصاصی :

1- دارا بودن سوابق کاری و مشابه در پنج سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی

2- داشتن توانایی مالی و فنی

3- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

4- دارا بودن رتبه شورای عالی انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه و مخابراتی(رتبه 3 حداقل) و خدمات پشتیبانی(رتبه حداقل 3)

 

3

مهلت خرید اسناد: مهلت خرید اسناد از تاریخ 95/11/06  لغایت 95/11/15

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس: 32123153-32123263-076   فاکس:32123221 -076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

الف) از تاریخ 95/11/16  لغایت 95/11/25  ساعت: 15:00

ب) محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی اداره کل - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه) : 000ر000ر750 ریال واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

مورخ 95/11/26 ساعت 00 : 10 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

9

اسناد مناقصه :

 
 
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.