سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی

مناقصه

95/17

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی

ریال

بین المللی

عادی

استان: مازندران, شهر: بهشهر
دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

01134623001

01134623006

ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی

مناقصه

95/17

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

استان: مازندران, شهر: بهشهر
دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

اطلاعات تکمیلی


ریال

بین المللی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

01134623001

01134623006

0 تومان

ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی

ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی 
اطلاعات اسناد