سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

فروش 48 دستگاه انواع ماشین آلات، تجهیزات بندری و موتورسیکلت های مستعمل و مازاد بر نیاز

مزایده

3/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

فروش 48 دستگاه انواع ماشین آلات، تجهیزات بندری و موتورسیکلت های مستعمل و مازاد بر نیاز در 5 گروه به شرح اسناد مزایده

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

روزنامه ایران

۶ خرداد ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۶ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

100000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس: 32123475- 32123153-076 فاکس: 32123221-076

پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

1

نام سازمان مزایده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

-    شرح مختصر موضوع مزایده یک مرحله ای :

      فروش 48 دستگاه انواع ماشین آلات، تجهیزات بندری و موتورسیکلت های مستعمل و مازاد بر نیاز در پنج گروه ذیل به شرح اسناد مزایده

گروه الف شامل: 7 دستگاه ریچ استاکر سیسو

گروه ب شامل: 2 دستگاه کشنده تربرگ

گروه پ شامل : 2 دستگاه لودر ولوو         

گروه ت شامل : 30 دستگاه کفی کشنده

گروه ج شامل : 7 دستگاه موتورسیکلت نامی پلیس

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 6/3/96 لغایت 16/3/96

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس: 32123475-32123153 – 076 فاکس: 32123221-076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

مهلت تحویل اسناد از تاریخ 17/3/96 لغایت 27/3/96ساعت 15:00، ساختمان مرکزی اداره کل طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: جهت شرکت در مزایده به شرح پیوست شماره 5 اسناد مزایده عمومی به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 28/3/96روز یکشنبه ساعت 10:00 مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه سوم – دفتر مدیر کل

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

9

اسناد مزایده :

 

 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 48 دستگاه انواع ماشین آلات، تجهیزات بندری و موتورسیکلت های مستعمل و مازاد بر نیاز

مزایده

3/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

100,000 ریال

۶ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس: 32123475- 32123153-076 فاکس: 32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

روزنامه ایران

۶ خرداد ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

فروش 48 دستگاه انواع ماشین آلات، تجهیزات بندری و موتورسیکلت های مستعمل و مازاد بر نیاز در 5 گروه به شرح اسناد مزایده

1

نام سازمان مزایده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

-    شرح مختصر موضوع مزایده یک مرحله ای :

      فروش 48 دستگاه انواع ماشین آلات، تجهیزات بندری و موتورسیکلت های مستعمل و مازاد بر نیاز در پنج گروه ذیل به شرح اسناد مزایده

گروه الف شامل: 7 دستگاه ریچ استاکر سیسو

گروه ب شامل: 2 دستگاه کشنده تربرگ

گروه پ شامل : 2 دستگاه لودر ولوو         

گروه ت شامل : 30 دستگاه کفی کشنده

گروه ج شامل : 7 دستگاه موتورسیکلت نامی پلیس

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 6/3/96 لغایت 16/3/96

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس: 32123475-32123153 – 076 فاکس: 32123221-076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

مهلت تحویل اسناد از تاریخ 17/3/96 لغایت 27/3/96ساعت 15:00، ساختمان مرکزی اداره کل طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: جهت شرکت در مزایده به شرح پیوست شماره 5 اسناد مزایده عمومی به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 28/3/96روز یکشنبه ساعت 10:00 مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه سوم – دفتر مدیر کل

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

9

اسناد مزایده :

 

 
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.