دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی انبارهای شماره 21،20،19،14 و 22 ترانزیت و انبار شماره 20 کالا مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

23/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی انبارهای شماره 21،20،19،14 و 22 ترانزیت و انبار شماره 20 کالا مجتمع بندری شهید رجایی

۲ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۴ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه عصر اقتصاد

۱۱ آذر ۱۳۹۶

ریال

318218263035

داخلی

تجدید شده

۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

2000000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

برای دریافت آگهی مناقصه تعمیرات اساسیانبارهای شماره 14،19،20،21 و 22 ترانزیت و انبارهای شماره 20 کالا مجتمع بندری شهید رجایی  از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل اسناد مناقصه فوق از طریق سایت http:/iets.mporg.ir کلیک نمایید .

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی انبارهای شماره 21،20،19،14 و 22 ترانزیت و انبار شماره 20 کالا مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

23/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

2,000,000 ریال

۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۴ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه عصر اقتصاد

۱۱ آذر ۱۳۹۶

ریال

318,218,263,035 ریال

داخلی

تجدید شده

0 تومان

تعمیرات اساسی انبارهای شماره 21،20،19،14 و 22 ترانزیت و انبار شماره 20 کالا مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه تعمیرات اساسیانبارهای شماره 14،19،20،21 و 22 ترانزیت و انبارهای شماره 20 کالا مجتمع بندری شهید رجایی  از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل اسناد مناقصه فوق از طریق سایت http:/iets.mporg.ir کلیک نمایید .

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.