سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مزایده شماره 2/96 حقوقی آگهی مزایده عمومی

مزایده

سازمان بنادر و دریانوردی

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

ریال

داخلی

عادی

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

 

 

 

 


 

 

اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در نظر دارد تعداد3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد بر نیاز  خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا داوطلبان حقیقی و حقوقی می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 13/11/96  غیر از ایام  تعطیل مراجعه نمایند.

ردیف

نام دستگاه

سال ساخت

ظرفیت باربرداری (تن)

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

(تضمین شرکت درمزایده )

1

جرثقیل A300

1372

25

000/000/20

2

جرثقیل A300

1372

25

000/000/20

3

جرثقیل IHI

1372

25

000/000/40

نحوه دریافت اسناد به دو روش:

الف) مراجعه حضوری به اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه – ساختمان خدمات –امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی شعبه گمرک  به شماره حساب  2176455411008  به مبلغ 000/500 ریال. بدیهی است مبلغ مذکور قابل برگشت نمی باشد.

ب) از طریق سایت :www.lengehport.pmo.ir    به صورت رایگان

مهلت و محل تحویل پیشنهادات :

1-    مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری سه شنبه  مورخ 17/11/96 ساعت 14:00  

2-    محل تحویل  اسناد: بندرلنگه - ساختمان مرکزی طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی اداره بنادر و دریانودری بندرلنگه

3-    کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

4-    زمان و محل بازگشایی پاکات:

روز چهار شنبه مورخ  18/11/96 ساعت 10:00 اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه- ساختمان مرکزی

دفتر مدیریت

- برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با تلفن های 5-44243281 076 تماس حاصل فرمایید.

      هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه هزینه ها  به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده شماره 2/96 حقوقی آگهی مزایده عمومی

مزایده

سازمان بنادر و دریانوردی

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 

 

 

 


 

 

اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در نظر دارد تعداد3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد بر نیاز  خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا داوطلبان حقیقی و حقوقی می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 13/11/96  غیر از ایام  تعطیل مراجعه نمایند.

ردیف

نام دستگاه

سال ساخت

ظرفیت باربرداری (تن)

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

(تضمین شرکت درمزایده )

1

جرثقیل A300

1372

25

000/000/20

2

جرثقیل A300

1372

25

000/000/20

3

جرثقیل IHI

1372

25

000/000/40

نحوه دریافت اسناد به دو روش:

الف) مراجعه حضوری به اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه – ساختمان خدمات –امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی شعبه گمرک  به شماره حساب  2176455411008  به مبلغ 000/500 ریال. بدیهی است مبلغ مذکور قابل برگشت نمی باشد.

ب) از طریق سایت :www.lengehport.pmo.ir    به صورت رایگان

مهلت و محل تحویل پیشنهادات :

1-    مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری سه شنبه  مورخ 17/11/96 ساعت 14:00  

2-    محل تحویل  اسناد: بندرلنگه - ساختمان مرکزی طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی اداره بنادر و دریانودری بندرلنگه

3-    کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

4-    زمان و محل بازگشایی پاکات:

روز چهار شنبه مورخ  18/11/96 ساعت 10:00 اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه- ساختمان مرکزی

دفتر مدیریت

- برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با تلفن های 5-44243281 076 تماس حاصل فرمایید.

      هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه هزینه ها  به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.