جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

دیوارکشی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری لاوان

مناقصه

97/4

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۷

ریال

5844564931

داخلی

عادی

۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۲۳:۵۹

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه: 4/97

موضوع مناقصه: اجرای دیوارکشی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری اداره بندر و دریانوردی جزیره لاوان

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 9ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: جزیره لاوان

برآورد ریالی: 5.844.564.931  ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 29/5/97 لغایت 15/6/97

2-محل خرید اسناد: دبیرخانه بنادر و دریانوردی بندر لنگه

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: از تاریخ 17/6/97 لغایت 24/6/97 و  محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 1.000.000 ریال (یک میلیون ریال) در وجه درآمد اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه نزد بانک ملی به حساب شماره 2176455411008

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 292.228.247ریال (دویست و نود و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و دویست و چهل و هفت ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات:یکشنبه مورخه 25/6/97

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک حداقل پایه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

v      ارائه مدرک  کار مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

v      ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری از اداره تعاون،رفاه ،کار و امور اجتماعی  استان مربوطه

v      کسب حداقل نمره 60 از ارزیابی کیفی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

دریافت اسناد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

دیوارکشی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری لاوان

مناقصه

97/4

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۲۳:۵۹

اطلاعات تکمیلی


۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۷

ریال

5,844,564,931 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه: 4/97

موضوع مناقصه: اجرای دیوارکشی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری اداره بندر و دریانوردی جزیره لاوان

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 9ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: جزیره لاوان

برآورد ریالی: 5.844.564.931  ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 29/5/97 لغایت 15/6/97

2-محل خرید اسناد: دبیرخانه بنادر و دریانوردی بندر لنگه

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: از تاریخ 17/6/97 لغایت 24/6/97 و  محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 1.000.000 ریال (یک میلیون ریال) در وجه درآمد اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه نزد بانک ملی به حساب شماره 2176455411008

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 292.228.247ریال (دویست و نود و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و دویست و چهل و هفت ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات:یکشنبه مورخه 25/6/97

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک حداقل پایه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

v      ارائه مدرک  کار مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

v      ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری از اداره تعاون،رفاه ،کار و امور اجتماعی  استان مربوطه

v      کسب حداقل نمره 60 از ارزیابی کیفی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

دریافت اسناد

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.