جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی (تجدید)

مناقصه

16/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی (تجدید)

۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

دنیای جوان

۲۶ مهر ۱۳۹۷

ریال

11032270800

داخلی

عادی

۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

1000000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی (تجدید)

مناقصه

16/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

1,000,000 ریال

۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

دنیای جوان

۲۶ مهر ۱۳۹۷

ریال

11,032,270,800 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی (تجدید)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.