سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

: انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر شهید رجایی

مناقصه

18/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه - سایر رسانه ها - روزنامه عصر رسانه

۲۱ مهر ۱۳۹۸

ریال

داخلی

تجدید شده

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند.

ناهید انصاری

07632123226

07632123221

برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

: انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر شهید رجایی

مناقصه

18/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند.

اطلاعات تکمیلی


۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه - سایر رسانه ها - روزنامه عصر رسانه

۲۱ مهر ۱۳۹۸

ریال

داخلی

تجدید شده

مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه سوم – دفتر مدیر کل انجام می گردد.

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.