سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

خرید خدمات مشاوره ای در بخش تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

فراخوان

1/فنی/99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید خدمات مشاوره ای در بخش تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۳ آذر ۱۳۹۹

ریال

20000000000

داخلی

عادی

۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 3/9/99 تا مورخ 10/9/99 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید خدمات مشاوره ای در بخش تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

فراخوان

1/فنی/99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 3/9/99 تا مورخ 10/9/99 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۳ آذر ۱۳۹۹

دنیای جوان

۴ آذر ۱۳۹۹

ریال

20,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید خدمات مشاوره ای در بخش تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.