سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام خدمات نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری بندر امیرآباد

فراخوان

99/30

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری بندر امیرآباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام خدمات نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری بندر امیرآباد

فراخوان

99/30

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

انجام خدمات نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری بندر امیرآباد