دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی منجر به PM دیوار پیرامونی بندر امیرآباد

فراخوان

99/22

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

ریال

داخلی

عادی

خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی منجر به PM دیوار پیرامونی بندر امیرآباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی منجر به PM دیوار پیرامونی بندر امیرآباد

فراخوان

99/22

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی منجر به PM دیوار پیرامونی بندر امیرآباد