دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

16/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری شهید رجایی

۶ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۸ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۲۲ آذر ۱۴۰۰

ریال

17934107161

داخلی

عادی

۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 22/9/1400 تا مورخ 29/9/1400 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

برای دریافت  آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

16/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 22/9/1400 تا مورخ 29/9/1400 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۶ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۸ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۲۲ آذر ۱۴۰۰

ریال

17,934,107,161 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت  آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.