دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

فروش یک دستگاه ترانستینر پایونر مازاد و مستعمل واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

22/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۰

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۲۵ بهمن ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

۶ اسفند ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید) اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز به صورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

ناهید انصاری

07632123226

07632123221

برای دریافت آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش یک دستگاه ترانستینر پایونر مازاد و مستعمل واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

22/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۶ اسفند ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید) اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز به صورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۰

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۲۵ بهمن ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.