پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
 
کارکنان بندر انزلی تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 11
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 20
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 25
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 26
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 27
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 29
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 30
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 32
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 33
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 12
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
روز کارمند 24
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 20
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 8
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 9
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 3
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 4
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 5
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 6
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 7
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 9
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 14
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 15
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 3
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
فعالیت های امروز مجتمع بندری انزلی 25 مهر ماه 9
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
فعالیت های امروز مجتمع بندری انزلی 25 مهر ماه 15
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
فعالیت های امروز مجتمع بندری انزلی 25 مهر ماه 16
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 11
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 20
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 21
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 9
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 15
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 18
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 19
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 16
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 17
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 18
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 19
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸