جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 

هدف:

اداره امور اداری کوشش می نماید تا در راستای نظم بخشی به محیط اداری و اجرای دستورالعمل ها و مقررات مربوطه و همچنین جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدف های سازمانی گام برداشته و مسوولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی و اداری کارکنان، را برعهده داشته و با استفاده از ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، استفاده از طرح های تشویقی، ایجاد رویه های مناسب رسیدگی به شکایت، انجام پرداخت متناسب با عملکرد، جذب و حفظ کارکنان ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید، کارمندیابی، انتخاب و ارتقاء و همچنین برنامه ریزی در راستای توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مربوط به آموزش آنان در جهت ارتقاء نیروی انسانی در نهایت ارتقاء سازمان تلاش و کوشش دارد.

 

شرح وظایف:

نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری

نظارت بر مکاتبات اداری

صدور احکام پرسنلی مستند به دستور العمل های با لادستی

ابلاغ شرح وظایف پرسنل با توجه به پست های مورد تصدی

هماهنگی بین واحدهای  تابعه


پی گیری امور مربوط به کلیه امور  بازنشستگی

صدورگواهی اشتغال و گواهی ضمانت وام

کمک به تامین امور رفاهی