سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

   

ردیف

عنوان خدمت

الکترونیکی/غیر الکترونیکی

۱

آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردی

الکترونیکی

۲

خدمات به کالا و کانتینر

الکترونیکی

۳

ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود و خروج شناورها

الکترونیکی

۴

هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات شورایعالی ارگانهای دریایی و بندهای قطعنامه همایش ارگانهای دریایی

الکترونیکی

۵

صدور مجوز جهت شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی

الکترونیکی

۶

مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

الکترونیکی

۷

ارائه پارامترهای دینامیک دریا، آنالیز و شبیه سازی

PMO DYNAMICS

الکترونیکی

۸

اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها ، دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی  و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور

الکترونیکی

۹

صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی-دریایی

      الکترونیکی            

۱۰

تهیه ، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادرICOPMAS

الکترونیکی

۱۱

صدور مجوز جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی

الکترونیکی