جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
 

   

ردیف

عنوان خدمت

الکترونیکی/غیر الکترونیکی

1

آموزش ، آزمون و صدور اسناد دریانوردی

الکترونیکی

2

خدمات به کالا و کانتینر

الکترونیکی

3

ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود/خروج شناورها

الکترونیکی

4

هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات شورایعالی ارگانهای دریایی و بندهای قطعنامه همایش ارگانهای دریایی

الکترونیکی

5

صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی

الکترونیکی

6

مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

الکترونیکی

7

ارائه پارامترهای دینامیک دریا ، آنالیز و شبیه سازی

PMO DYNAMICS

الکترونیکی

8

اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها ، دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی  و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور

الکترونیکی

9

صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی-دریایی

      الکترونیکی            

10

تهیه ، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادرICOPMAS

الکترونیکی

11

صدور مجوز جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی

الکترونیکی