سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
 

خلاصه آمار حمل و نقل

 
              آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن در سال 1399
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
1327685
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
1146047
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
226638
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
0
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
10654
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
6028
  تعداد شناورهای غیر نفتی وارده   فروند 538
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
0
 
 
 
                        آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان  سال 1398
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
1033451
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
849181
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
184270
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
0
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
874
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
3477
  تعداد شناورهای غیر نفتی وارده   فروند 438
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
0