سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

خلاصه آمار حمل و نقل

 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان اردیبهشت ماه سال  1397
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
268055
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
240172
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
   27883
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
2961
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
88
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
679
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
94
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
1
 
 
 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن  در سال 1396
 
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
2096362
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
1969114
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
127248
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی  ترانزیتی شناورها
تن
81266
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
57
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
4231
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
762
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
21