جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات آمار و فناوری اطلاعات/خلاصه آمار حمل و نقل دریایی بندر انزلی

خلاصه آمار حمل و نقل


آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن از اول سال تا 30 آبان    ماه سال 1401

مقدار

 

واحد

شرح

ردیف

995572

تن

میزان تخلیه و بارگیری غیر نفتی شناورها

1

718014

تن

میزان تخلیه کالاهای غیر نفتی

2

277558

تن

میزان بارگیری کالاهای غیر نفتی

3

2860

تن

میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها

4

0

تن

میزان تخلیه نفتی

5

4498

تن

میزان بارگیری نفتی

6

6034

TEU

میزان جابجایی کانتینری

7

340

فروند

تعداد شناورهای غیر نفتی وارده

8

1

فروند

تعداد شناورهای نفتی وارده

9

آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن در سال 1400

مقدار

 

واحد

شرح

ردیف

1449521

تن

میزان تخلیه و بارگیری غیر نفتی شناورها

1

1041104

تن

میزان تخلیه کالاهای غیر نفتی

2

408417

تن

میزان بارگیری کالاهای غیر نفتی

3

714

تن

میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها

4

51

تن

میزان تخلیه نفتی

5

6686

تن

میزان بارگیری نفتی

6

5304

TEU

میزان جابجایی کانتینری

7

514

فروند

تعداد شناورهای غیر نفتی وارده

8

0

فروند

تعداد شناورهای نفتی وارده

9