پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
 

خلاصه آمار حمل و نقل

 
              آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان شهریور 1399
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
730897
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
633381
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
97516
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
0
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
5057
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
2758
  تعداد شناورهای غیر نفتی وارده   فروند 302
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
0
 
 
 
                        آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان  سال 1398
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
1033451
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
849181
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
184270
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
0
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
874
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
3477
  تعداد شناورهای غیر نفتی وارده   فروند 438
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
0