جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

خلاصه آمار حمل و نقل

 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان بهمن ماه سال  1396
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
1908124
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
1795245
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
   112879
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
78925
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
23
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
3921
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
696
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
20
 
 
 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن  در سال 1396
 
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
2096362
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
1969114
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
127248
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی  ترانزیتی شناورها
تن
81266
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
57
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
4231
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
762
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
21