جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
 

خلاصه آمار حمل و نقل

 
              آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان بهمن ماه سال 1398
ردیف
شرح
واحد
مقدار
 
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
166352
 
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
789871
 
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
166352  
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
0
 
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
 
6
میزان بارگیری نفتی
تن
764
 
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
3003
 
  تعداد شناورهای غیر نفتی وارده   فروند 403  
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
0  
 
 
 
                         آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن  در سال 1397
 
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
1200061
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
1032534
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
167527
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی  ترانزیتی شناورها
تن
31739
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
301
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
4007
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
471
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
9