چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

خلاصه آمار حمل و نقل

 
              آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان دی ماه سال  1397
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
995964
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
851227
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
144737
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
31739
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
203
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
3235
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
387
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
9
 
 
 
                         آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن  در سال 1396
 
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
2096362
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
1969114
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
127248
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی  ترانزیتی شناورها
تن
81266
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
57
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
4231
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
762
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
21