چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/معرفی بندر/ماموریت ها و چشم انداز

وظایف و ماموریتها

    

 • اداره امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور
 • ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمانها و تاسیسات و تعمیرگاههای بندری و دریایی بازرگانی و وسایل و تجهیزات مربوطه و بهره برداری از آنها.
 • تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری، دریایی، کشتیرانی و بازرگانی طبق قوانین مربوطه
 • تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتیها با تصویب شواری عالی سازمان      
 • اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور (بنادری که سازمان دارای اداره یا شعبه است)
 • اداره شبکه های مخابراتی (رادیویی، تلگرافی، تلفنی، تله تایپ و غیره) در دریا و خشکی برای تماس با کشتیها و بنادر تابعه و تهیه و تأمین وسائل مربوطه با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن
 • نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و کمک به توسعه آنها و تأمین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانیهای بازرگانی و ساحلی لازم است
 • اداره و برقرار نمودن علائم و وسائل روشنایی دریایی و رودخانه ای برای تأمین ایمنی عبور و مرور کشتیها و شناورها
 •  ثبت کشتیها و شناورهای بازرگانی و تفریحی و غیره، دارای تابعیت کشور و اجرای مقررات مربوطه
 • اعطای گواهینامه های صلاحیت فنی، دریایی و غیره به افراد مشغول در واحدهای دریایی طبق مقررات مربوطه
 • وصول حقوق و عوارض بندری، رودخانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط به وسیله سازمان یا سایر سازمانهای دولتی برای سازمان وصول می شود
 • اجرای قانون دریایی ایران و انجام وظایف مقرر در قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و دریانوردی و سایر قوانین مربوط
 • تعیین نحوه استفاده و نرخ بهره برداری ار تأسیسات و تجهیزات بندری و اموال منقول و غیر منقول سازمان و اجرای آن پس از تصویب شواری عالی
 •  تحقیق و مطالعه در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی
 • تهیه و تنظیم برنامه سال بعد و همچنین برنامه های دراز مدت و اجرای آنها پس از تصویب شورایعالی سازمان
 • بررسی طرح موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی مربوط به امور بنادر و دریانوردی بازرگانی جهت تقدیم به مراجع مربوطه
 • شرکت در کنفرانسها و مجامع بین المللی مربوط به بنادر و دریانوردی
 • تعیین منطقه آزاد در صورت لزوم و تهیه مقررات و شرایط استفاده از آن با موافقت شورای عالی سازمان و تصویب مجلس شورای اسلامی
 • در اختیارگرفتن و اداره خطوط راه آهن از سوزن ورودی تا سوزن خروجی در محوطه بندر و همچنین دارا بودن واگنها و لکو دیزلها و وسائل مربوط به آنها و وسائل ضروری دیگر جهت تأمین تخلیه و بارگیری برای حمل به انبارهای سرباز و سر پوشیده
 • تأسیس آموزشگاه تعلیم راهنمایان و یا کارکنان دریانوردی بازرگانی و اعزام دانشجو برای تحصیل در رشته های تخصصی به خارج از کشور با توجه به احتیاجات سازمان
 •  صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوط با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری.
 • صدرو اجازه تأسیس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و سایر تأسیسات لازم بنابه درخواست متقاضیان صلاحیت دار. سازمان می تواند با توجه به امکانات خود در بنادر، برای تأسیسات مزبور از طریق اجاره، زمین واگذار نماید
 • واگذاری آن قسمت از خدمات سازمان به موسسات خصوصی واجد صلاحیت که انجام آن از طرف بخش خصوصی به صرفه و صلاح می باشد
 •  اهتمام در پایین آوردن نرخ کرایه حمل کالا به بنادر ایران با تجهیزات بنادر و تسریع در امر تخلیه و بارگیری و از بین بردن مدت انتظار نوبت کشتیها به منظور کمک به اقتصاد کشور