پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
مناقصه و مزایده ای یافت نشد.